Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Andor Csaba
Kábítószer 1.
 
A legújabb magyar nyelvben mindennek más a neve, mint korábban. A botanikában já­rat­lan rádiósok és tévések már régóta epernek mond­ják a szamócát (más néven földiepret, hi­szen az igazi eper az fán terem), champignon­nak a csi­per­kegombát (a champignon a gom­ba neve franciául, mindenfajta gombáé), újab­ban pedig vad­kendernek az indiai ken­dert. (Emlékez­te­tő­ül: a vadkender a parlagfű né­pies elnevezése volt a közelmúltban.)
Se szeri, se száma az olyan híradásoknak, ame­lyekből megtudhatjuk, hogy Magyar­or­szá­gon ismét lecsapott a rendőrség egy ille­gá­lis can­nabis-ültetvényre.
Nem is egészen érthető, hogy miért ve­te­me­dik valaki arra, hogy ilyesmit termesszen, ami­kor enélkül is bármelyik boltban hozzá­jut­hat va­lamilyen kábítószerhez, ha éppen ar­ra vá­gyik, és szinte bármilyen kábítószert sza­badon ter­meszthet, kivéve ezt az egyet. A fi­atalok azt mond­ják: elegendő, ha három sze­recsendiót le­re­szelek, és belekeverem az ita­lomba, nem ma­rad el a hatás. Nem tudom, nem próbáltam. Ami­lyen konzervatív va­gyok, megmaradnék a klasszikus szereknél.
Emlékszem, gimnazista koromban árgus szem­mel figyeltem a virágboltok kínálatát, de ak­koriban csak nem akadtam rá a Lopho­pho­ra Williamsii (ismertebb nevén: peyotl) nevű kak­tuszra, pedig tudtam jól, hogy ható­a­nya­ga, a mesz­kalin (mescaline) felülmúlhatatlan hal­lu­ci­nációkhoz és víziókhoz juttatna, és a ha­tás el­é­réséhez semmi egyebet nem kellene ten­nem, csu­pán, mint valami citromot, kicsa­var­nom a kak­tuszt, és a levét beleöntenem az ita­lomba. (Az akadékoskodók kedvéért annyit elárulok: gömb alakú és egyáltalán nem szú­rós fajtáról van szó.)
Még az is megfordult a fejemben, hogy be­i­rat­kozom a (hatvanas évek végén már lé­te­ző) kak­tuszszövetségbe, de aztán letettem ró­la. Évek­kel később, már egyetemista ko­rom­ban megtudtam: valóban, sokan kifejezetten azért lép­tek be, hogy az áhított kaktuszfajta bir­to­ká­ba jussanak.
A növénytant és az élettant egyaránt jól is­me­rők nyilván számos kábítószert ismernek, ame­lyekhez legálisan hozzájuthatunk, de egy át­lagos tájékozottságú ember is ismerhet né­há­nyat.
Annál is inkább, mert az egyiket a gye­rek­köny­vek is lépten-nyomon reklámozzák. (A be­etetést nem lehet elég korán kezdeni!) Per­sze, a fehér pöttyös piros gombák alá nem ír­ják oda a felnőttek, hogy: „Gyerekek, ezt egyé­tek, jobb mint bármelyik diszkós tab­let­ta!”, de aki belelapoz egy-két gombáról szóló könyv­be, az hamar rájön, hogy a légyölő ga­ló­ca (mert hi­szen – ki tudja, miért? – ezt rek­lá­mozzák elő­sze­retettel a mesekönyveink) hal­lucinogén ha­tá­sú. Különben egy vérbeli ma­gyar narkósnak azért is ajánlható, mert ezt a drogot lehet egé­szen hagyományosan, „sá­mán módra” hasz­nál­ni. Eleink varázslói ugyan­is – azt beszélik – a transz elérése ér­de­ké­ben olykor meg nem en­ge­dett eszközökkel él­tek, és ezek közé tartozott a tűz­re vetett légy­ölő galóca, amelynek füstjét be­­lé­le­gez­ték.
Valahányszor egy-egy indiai kender ül­tet­vény a hírekbe kerül, mindig elcsodálkozom a magyar bűnüldözés minden képzeletet fe­lül­múló képmutatásán. Miközben a százszor ve­szélyesebb mákot, az ópium, morfium és he­roin alapanyagát ezerszám termeszti bol­dog-bol­dogtalan a kiskertjében, szerte a Kár­pát-me­den­cében, és soha senkit sem vonnak fe­le­lős­ség­re érte (vagy ha igen, hát nagyon csend­ben, a média megkerülésével teszik), a lágy drog ter­mesz­tőire látványosan lecsap a ha­tóság. Per­sze, ha valaki olyan bolond, hogy ha­sist termel ópium helyett Magyarországon, ak­kor meg is ér­demli, hogy az ostobaságáért meg­bűnhődjék! Már csak azért is, mert (ifjú ­koromban így be­szél­ték) a magyar mák kü­lönösen gazdag alka­lo­idákban.
 
 
andorcsaba.jpgAndor Csaba 1950-ben született Budapesten, 1975-ben végzett az ELTE TTK matematika szakán, 1979-ben szerzett filozófiai doktorátust. Dolgozott az ELTE Filozófiai Tanszékén, az MTA Filozófiai Intézetében, az Országos Pedagógiai Intézetben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és az Országos Széchényi Könyvtárban. A Madách Irodalmi Társaság elnöke, több Madáchcsal foglalkozó tanulmánykötet és monográfia szerzője. Teofília című regényét a Magvető adta ki 1989-ben.
 
Korábban a SzegediLapon: Szégyenlős férfiak