Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Andor Csaba
Szégyenlős férfiak
 
Adventkor csak az utazik, akinek nagyon sür­gős dolga van, vagy aki bolond; mivel az utób­bi­ak közé tartozom, úgy érzem, Bécsben a he­lyem. Sejtem ugyan, hogy éppen a szom­ba­tot vá­lasztani az utazás napjául meg­gon­do­lat­lan cse­lekedet, de nem tehetek ellene sem­mit sem, mert az elkövető nem én vagyok, ha­nem az uta­zá­si iroda, amely a hét minden más nap­ját al­kal­mat­lannak ítéli meg az utazásra. Ne­kik az sem tű­nik fel, hogy hat busznyi a je­lent­kező csak ná­luk; ha tehát más irodák is ha­sonló mér­ték­te­len­sé­get tanúsítanak, akkor gond lesz az utakon, a par­kolásnál, min­de­nütt.
    Már Mosonmagyaróvárnál kiderül, hogy so­kan vagyunk. Ráadásul az építészek Ma­gyar­or­szágon sohasem tanultak anatómiát. Ami még nem lenne baj, ha legalább időnként meg­néz­ték volna maguknak, hogyan „mű­kö­dik” egy nő, pl. hogyan pisil? Ezt azonban már Ybl Mik­lós is elmulasztotta megtenni, így aztán az Állami Operaházban is kígyózó so­rok állnak a szü­netekben a női WC-k előtt, míg a férfiak il­lem­helyénél hasonló tumultus nem tapasztal­ha­tó. Aminek oka szerintem min­denki előtt vi­lá­gos, csak építészeink nem ér­tik évszázadok óta. El­árulom tehát nekik a tit­kot: egy női WC-t kb. két­szer-háromszor ak­kora méretűre kell ter­vez­ni, mint egy férfit, ak­kor lesz nagyjából azo­nos a kapacitásuk. (Akit a részletek is ér­de­kel­nek, azoknak a mes­ter, Szentágothay János: Func­tionalis ana­­tomiáját tudom ajánlani.)
   Az M1-esen, a mosonmagyaróvári ben­zin­kút­nál lévő étel-ital és pisilési központ (nem is ér­tem, miért nem „in/out centrum” fel­iratok hívják fel rá a figyelmet, hogy min­den­ki értse, mire valók; piktogramja egy fér­fi–női stilizált pár lehetne, szájuknál befelé, de­rék alatt kifelé mutató nyilakkal) építői sem tudták ezt, így aztán egy kb. 100 méteres sor végére kell be­áll­nom. Azt azonban sokáig nem értem, hogyan le­hetséges, hogy a mi so­runk ugyanolyan lassan ha­lad, mint a nőké? Más­kor, a hét normális nap­jain (mondjuk, szer­dán vagy csütörtökön), ami­kor jóval ki­sebb a forgalom, mindig azt ta­pasz­talom, hogy csak a női WC előtt kígyózik asor. Már alig állnak előttem, és még mindig nem ér­tem, hogy mi történhetett. Azt végre lá­tom, hogy a szükség törvényt bontott, a lele­mé­nyes nők bementek a férfi WC-be is. Igazuk van, sokan elférünk odabent: mi a fal mellett, áll­va, ők a kabinokban, ülve. Mi lehet itt a gond?
    Amikor húszperces várakozás után végre be­lépek, elképedek. Egyetlenegy férfi sem áll­va végzi a dolgát. Akkor hát világos, hogy mi­ért nem haladt a mi sorunk sem! De mi tör­tén­he­tett? Mindenkinek hasmenése van? Egy pil­lanatra eltűnődöm, amíg – szégyenszemre ma­gányosan – odaállok a fal mellé, és le­hú­zom a cipzárt a sliccemen. Hiába, lassú a fel­fo­gásom. Azért pisilés közben rájövök, hogy nem ez le­het az ok, és majdnem elnevetem ma­gam – ami ilyen művelet közben vétkes könnyel­műség len­ne (aki próbálta már együtt a kettőt, tudja, hogy miért) –, amikor meg­ér­tem, hogy való­já­ban mi is történt. Hiába ál­lunk háttal a nőknek, úgy látszik, mi férfiak még így is szégyenlősek va­gyunk. Annyira, hogy kis híján én is el­szé­gyel­lem magam, ami­ért odaálltam a fal mellé.
 
 
 
andorcsaba.jpgAndor Csaba 1950-ben született Budapesten, 1975-ben végzett az ELTE TTK matematika szakán, 1979-ben szerzett filozófiai doktorátust. Dolgozott az ELTE Filozófiai Tanszékén, az MTA Filozófiai Intézetében, az Országos Pedagógiai Intézetben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és az Országos Széchényi Könyvtárban. A Madách Irodalmi Társaság elnöke, több Madáchcsal foglalkozó tanulmánykötet és monográfia szerzője. Teofília című regényét a Magvető adta ki 1989-ben.